Všeobecné obchodné podmienky
Slovak version (záväzná verzia)

Go to English version (informative version)

 1. OBSAH

  1. Úvod
  2.  Registrácia Používateľa
  3.  Registrácia Firmy
  4.  Obsah našej Služby
  5.  Výzvy
  6.  Talent Scout
  7.  Firemný a Používateľský Obsah
  8.  Vaša zodpovednosť
  9.  Naša zodpovednosť
  10. Ochrana súkromia a osobné údaje
  11. Podmienky používania Služby Firemnými zákazníkmi
  12. Rozhodné právo
  13. Záverečné ustanovenia

 2. ÚVOD

  1.1.Vážime si Váš záujem o Challengest. Challengest je webová služba dostupná na https://challengest.com (ďalej ako “Webstránka”), ktorá je navrhnutá pre interakciu medzi proaktívnymi ľuďmi (ďalej ako “Používatelia”) a firmami (ďalej ako “Firmy”), ktoré publikujú a vyhodnocujú výzvy. Dochádza tak k vzájomnému spoznávaniu sa a prepájaniu týchto dvoch skupín. (ďalej ako “Služba”). Ak článok explicitne neuvádza dotknutú osobu (Firmu alebo Používateľa), odvoláva sa na obe (ďalej ako “Vy” v príslušnom alebo zamlčanom tvare).

  1.2.Našu Službu môžete začať využívať okamžite, ale pred tým, ako tak urobíte, Vám odporúčame pozorné prečítanie týchto Podmienok používania služby (ďalej ako „Podmienky“), ktoré predstavujú právne záväznú dohodu medzi Vami a poskytovateľom Služby – Challengest s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 46 927 760, založenou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vedenou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 86036/B, a so sídlom: Röntgenova 8, Bratislava-Petržalka 851 01, Slovenská republika (ďalej “My” v príslušnom tvare alebo „Poskytovateľ“).

  1.3.Tieto Podmienky sú poskytované v slovenskom a anglickom jazyku. Pričom anglický preklad je len informatívny a slovenský preklad je záväzný. Svoje porozumenie Podmienkam musíte vyjadriť pred začatím využívania Služby, preto je dôležité, aby ste vedeli, čím budete viazaní. Zo všetkých síl sme sa snažili obmedziť právnický jazyk a napísať Podmienky tak, aby boli jasné a ľahko čitateľné. Ak by bolo čokoľvek v Podmienkach alebo v informáciách zobrazených na webstránke nejasné, neváhajte sa na nás obrátiť.

 3. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

  2.1.Aby ste mohli začať využívať našu Službu, musíte dokončiť registráciu a vyjadriť svoj súhlas s týmito Podmienkami. V tomto článku sa “Vy” odvoláva na Používateľov Služby.

  2.2.Nie ste oprávnení využívať našu Službu, ak ste mladší ako 16 rokov. Táto podmienka nevylučuje uplatnenie rozhodného práva určeného na základe Vašej štátnej príslušnosti alebo miesta obvyklého pobytu, ak stanovujú vyšší vek dosiahnutia plnej spôsobilosti k právnym úkonom.

  2.3.Počas registračného procesu budete požiadaní o poskytnutie informácií o Vašej osobe. Niektoré informácie sú povinné pre efektívne využívanie Služby, uvedenie ostatných záleží úplne na Vašom rozhodnutí.

  2.4.Na základe Vami poskytnutých informácií Vám vytvoríme užívateľský účet (tvorený emailovou adresou a heslom) a profil. Nezabudnite, že ste výlučne zodpovední za bezpečnosť Vašich prihlasovacích údajov. Neposkytujte prihlasovacie údaje tretím osobám. Po úspešnom dokončení registrácie si môžete v rámci Služby spravovať Vaše nastavenia profilu.

  2.5.Namiesto registrácie sa môžete rozhodnúť registrovať do Služby využitím niektorej z možností uvedených na webstránke.

  2.6.Našim cieľom je byť skutočným a efektívnym spojením medzi skutočnými ľuďmi a skutočnými spoločnosťami, takže si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o sebe poskytovali len pravdivé informácie a aktualizovali ich. Vyhradzujeme si právo zrušiť účet, ak zistíme, že informácie poskytnuté pri registrácii alebo zverejnené v profile sú nepravdivé, zavádzajúce alebo akýmkoľvek iným spôsobom nezodpovedajú skutočnosti.

 4. REGISTRÁCIA FIRMY

  3.1.Aby ste mohli začať využívať našu Službu, musíte dokončiť registráciu a vyjadriť svoj súhlas s týmito Podmienkami (pridaj preklik). V tomto článku sa “Vy” odvoláva na Firmy.

  3.2.Nie ste oprávnení využívať našu Službu, ak nie ste podnikateľským subjektom, ktorý je spravovaný obchodným registrom, živnostenským zákonom alebo občianskym zákonníkom. Táto podmienka nevylučuje uplatnenie rozhodného práva určeného na základe sidle Vašej firmy.

  3.3.Počas registračného procesu budete požiadaní o poskytnutie informácií o Firme. Niektoré informácie sú povinné pre efektívne využívanie Služby, uvedenie ostatných záleží úplne na Vašom rozhodnutí.

  3.4.Na základe Vami poskytnutých informácií Vám vytvoríme užívateľský účet (tvorený emailovou adresou a heslom osoby, ktorá Firmu registrovana na Webstránke) a profil. Nezabudnite, že ste výlučne zodpovední za bezpečnosť Vašich prihlasovacích údajov. Neposkytujte prihlasovacie údaje tretím osobám. Po úspešnom dokončení registrácie Firmy si môžete v rámci Služby spravovať nastavenia profile Firmy.

  3.5.Namiesto registrácie sa môžete rozhodnúť registrovať do Služby využitím niektorej z možností uvedených na webstránke.

  3.6.Našim cieľom je byť skutočným a efektívnym spojením medzi skutočnými ľuďmi a skutočnými spoločnosťami, takže si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o Firme poskytovali len pravdivé informácie a aktualizovali ich. Vyhradzujeme si právo zrušiť účet, ak zistíme, že informácie poskytnuté pri registrácii alebo zverejnené v profile sú nepravdivé, zavádzajúce alebo akýmkoľvek iným spôsobom nezodpovedajú skutočnosti.

 5. OBSAH NAŠEJ SLUŽBY

  4.1.Služba zahŕňa viaceré funkcionality a prvky. Pre účely týchto podmienok slovo obsah označuje software, grafiku, videá, obrázky, zvuky, ochranné známky a mená, obsah správ a upozornení a akýkoľvek iný materiál dostupný prostredníctvom Služby (ďalej ako „Obsah“). Obsah je pred neoprávneným použitím chránený zákonmi Slovenskej republiky a rozhodným právom, ktoré sa uplatní na konkrétny obsah na základe štátnej príslušnosti autora alebo miesta zverejnenia Obsahu.

  4.2.Týmto vám udeľujeme nevýhradnú licenciu na použitie Obsahu v rámci Služby výlučne pre vlastnú firemnú potrebu a nekomerčný účel (ďalej ako „Licencia“). Nie ste oprávnení túto Licenciu postúpiť alebo udeliť sublicenciu tretej osobe. Licencia nie je územne obmedzená, ale jej trvanie je podmienené dodržiavaním týchto Podmienok a trvaním registrácie k Službe. Licencia je poskytnutá bezodplatne.

  4.3.Všetky funkcionality Služby sú zobrazené na stránke a ste oprávnení využívať akékoľvek dostupné funkcionality za predpokladu, že dodržiavate tieto Podmienky. Ponúkae Vám rôzne funkcionality vrámci Služby, ale “Challenges” sú jadrom našej Služby (podrobne vysvetlené v článku 5).

  4.4.Máte obmedzené právo na vytvorenie hypertextového odkazu na našu Webstránku. Toto právo trvá, až kým odkaz nebude pre spoločnosť Challengest alebo niektorý z jej produktov a služieb útočný. Môžete použiť logo Challengest alebo inú grafiku alebo ochrannú známku za rovnakých podmienok, nie útočným spôsobom.

  4.5.Naša Webstránka obsahuje odkazy tretích strán. Takéto odkazy sú poskytované iba na zmienku a tieto webové stránky nekontrolujeme a nie sme zodpovední za ich obsah. Zapísanie odkazov na tieto webové stránky spoločnosťou Challengest neznamená žiadny súhlas s materiálom na takýchto webových stránkach alebo s akýmkoľvek spojením s ich vlastníkmi a poskytovateľmi.

 6. VÝZVY

  5.1.Naše výzvy (ďalej ako “Výzvy” alebo “Challenges”) sú dôvodom a cieľom alebo súborom dôvodov a cieľov prezentovaných na našej Webstránke a sú vytvárané našimi partnermi, Firmami.

  5.2.Cez našu Webstránku môžu Firmy publikovať Výzvy, aby získali nové nápady, inšpirácie alebo použili dostupné dáta na nájdenie potenciálnych kanidátov spomedzi Challengest Používateľov. Používaním Webstránky potvrdzujete, že ste si vedomí toho, že Challengest nekontroluje výzvy v žiadnom smere, ich podstate, legalite, načasovaní,…

  5.3.Každá challenge má svoje pravidlá a podmienky, ktoré sú uverejnené na Webstránke. Pravidlá, kritériá, ciele a odmeny každej výzvy ustanovuje Firma bez obmedzenia. Pokiaľ nie je v podmienkach Výzvy uvedené inak, organizátormi Výziev sú Firmy, ktoré sú v každej Challenge zodpovedné za jej zákonné fungovanie.

  5.4.Ak splníte kritériá Challenge (Firma podmienky našej Webstránky a Používateľ podmienky Challenge), môžete sa rozhodnúť pridať Challenge (ako Firma) alebo zaslať riešenie do Challenge (ako Používateľ) a splniť ciele výzvy na získanie riešení (pre Firmy) alebo odmeny a / alebo ceny (ako Používatelia) (ďalej len "Odmena").

  5.5.Každá challenge, do ktorej ste sa zapojili alebo ju publikovali bude pridaná do Vášho profilu.

  5.6.Finálne rozhodnutie o víťazoch, kritéria a podmienky Výzvy sú úplne na zodpovednosti Firmy. Challengest si vyhradzuje právo odmeny odmietnuť podľa vlastného uváženia.

  5.7.Challengest nie je zodpovedný za platbu odmeny, alebo akejkoľvek jej časti inej strane ako Používateľovi, ktorý nahral svoje riešenie Výzvy, ak nebolo ináč dohodnuté pred začiatkom Výzvy.

  5.8.Pri spustení Challenge Firma súhlasí s tým, že všetko spojené s finančnými alebo materiálnymi odmenami (platba víťazom, náklady spojené s challenge, dodatočné materiály ...), je výhradne na jej zodpovednosti, ak to nebolo dohodnuté pred publikovaním Challenge ináč.

  5.9.S prijatím Výzvy Používateľ súhlasí, že rozumie tomu, že každá odmena je hrubou platbou, bez miestnych daní, ktoré spoločnosť Challengest môže zadržať a Používateľ nemá nárok na akúkoľvek inú náhradu. Ak miestne zákony nevyžadujú zadržanie daní, všetky Vaše dane z odmien sú Vašou výhradnou zodpovednosťou.

 7. TALENT SCOUT

  6.1.Talent scout je odporúčací program, vďaka ktorému má každý Používateľ možnosť zdieľať challenge a získať odmenu za odporučenie víťaza.

  6.2.Každý prihlásený Užívateľ má priradený svoj unikátny challenge link na zdieľanie. Ak sa niekto cez tento nazdieľaný link preklikne po prvý krát na challenge, je evidovaný ako Používateľov talent (ďalej ako “Talent”).

  6.3.Ak tento Talent zašle riešenie a vyhrá (počíta sa vždy prvý preklik riešiteľa na challenge), získavaš Talent scout odmenu za odporúčanie.

  6.4.Ako Používateľ Challenges máš právo zdieľať náš obsah v súlade s týmito Podmienkami.

 8. FIREMNÝ A POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH

  7.1.Naša služba by ani z časti nebola taká dobrá, ak by v nej nebol obsah od našich používateľov. Takže Vás pozývame pridávať vlastný obsah (ďalej ako “Obsah”). Nezabudnite však, že akýkoľvek Vami pridaný Obsah musí byť v súlade s týmito Podmienkami, právnymi predpismi Slovenskej republiky a rozhodným právom, ktoré sa na Vás uplatňuje na základe Vašej štátnej príslušnosti a momentálnej polohy.

  7.2.Pridaním alebo nahratím Vášho Obsahu nám udeľujete nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu na všetky spôsoby použitia Vášho obsahu. Súhlasíte s bezodplatným poskytnutím licencie. Sme oprávnení (nie však povinní) túto licenciu využiť celú alebo z časti. Súhlasíte s postúpením alebo udelením sublicencie k Vášmu obsahu tretej osobe (v súlade s ochranou osobných údajov, ktorá sa vzťahuje na Vaše informácie).

  7.3.Váš obsah môže byť dostupný iným používateľom Služby na základe Vašich nastavení užívateľského účtu.

  7.4.Nahraním Vášho riešenia nám udeľujete intelektuálne vlastnícke právo na Vaše riešenie v Challenge. Nezávisí na tom, či Vaše riešenie vyhralo alebo nie. Všetky nahrané riešenia môžu byť použité (a zrealizované) Firmou, ktorá Challenge publikovala alebo Challengestom.

 9. VAŠA ZODPOVEDNOSŤ

  8.1.Ako Používateľ alebo Firma zodpovedáte za všetky Vaše aktivity a Obsah (zdieľaný, nahraný, pridaný) v rámci Challengest. Nie sme povinní predbežne monitorovať váš obsah ani žiadnu jeho časť, ktorú pridáte, nahráte alebo zdieľate v rámci Služby.

  8.2.Veríme, že neexistuje žiadny dôvod, aby sme naším používateľom hovorili ako sa majú správať. Napriek tomu, sme sa rozhodli spísať niekoľko príkladov aktivít, ktoré sú v rámci Služby striktne zakázané. Touto cestou by malo byť ľahko predvídateľné, čo nie je tolerované a mohlo by vyústiť do zrušenia Vášho prístupu k Službe.

  8.3.Zaväzujete sa, že váš obsah, správanie a používanie našej Služby bude v súlade s rozhodným právom, ktoré sa uplatní na základe vašej štátnej príslušnosti alebo momentálnej polohy, neporuší právne predpisy Slovenskej republiky a bude v súlade s týmito Podmienkami. Ak porušíte niektoré z ustanovení uvedených nižšie, sme oprávnení ukončiť vaše právo využívať Službu, a to bez náhrady. Beriete na vedomie, že účelom týchto Podmienok nie je stanovenie vyčerpávajúceho zoznamu obmedzení a záleží výhradne na našom uvážení, aký obsah alebo správanie je v rozpore s myšlienkou našej Služby, a teda nie je akceptovateľné.

  8.4.Ste výhradne zodpovední za svoje správanie a dovolené nie je:

  1. vysmievať sa, ohrozovať, poškodzovať dobré meno, obťažovať alebo niekoho zneužívať;
  2. podnecovať alebo podporovať nelegálnu činnosť;
  3. podnecovať alebo podporovať hazard alebo pyramídové hry;
  4. pridávať alebo zdieľať nevkusný, obscénny, pornografický, sexuálny, profánny alebo inak nevhodný obsah;
  5. zverejniť ofenzívne komentáre odkazujúce najmä na rasu, etnickú príslušnosť, národnosť, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu;
  6. sprístupniť akékoľvek osobné údaje o druhých bez ich súhlasu;
  7. porušiť práva akejkoľvek tretej strany, predovšetkým práva duševného vlastníctva;
  8. kopírovať alebo používať Obsah v rozpore s týmito Podmienkami.

  8.5.Súhlasíte, že nezverejníte, nezašlete e-mailom alebo nesprístupníte žiadny obsah alebo nepoužijete našu Službu:

  1. spôsobom, ktorý zasahuje, porušuje alebo obchádza práva duševného vlastníctva tretej strany alebo práva vyplývajúce zo zmluvy;
  2. spôsobom, ktorý obsahuje softwarové vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy navrhnuté, aby prerušili, zničili alebo obmedzili funkčnosť počítačového softwaru alebo hardwaru alebo telekomunikačného zariadenia;
  3. na zapojenie do zasielania nevyžiadanej pošty, tzv. reťazových emailov, pyramídových schém, inzerovanie nelegálnych produktov alebo služieb alebo produktov alebo služieb podliehajúcich regulácii/schváleniu, alebo inzerciu alebo marketingové aktivity, ktoré porušujú tieto Podmienky používania, iné aplikovateľné právne predpisy, nariadenia alebo všeobecne prijímané štandardy šírenia marketingového obsahu;
  4. spôsobom, ktorý je zavádzajúci, mätúci alebo podvodný alebo inak nelegálny alebo podnecuje nelegálnu činnosť, vrátane využívania phishingu alebo iného spôsobu získania informácií finančného alebo osobného charakteru zavádzajúcim spôsobom alebo na podvodné účely;
  5. spôsobom, ktorý kazí dobré meno alebo spôsobom ktorý je inak ohrozujúci, zneužívajúci, násilný, obťažujúci alebo škodlivý pre inú osobu, alebo narušuje niekoho súkromie;
  6. spôsobom, ktorý je akýmkoľvek spôsobom škodlivý pre neplnoletých;
  7. spôsobom, ktorý je nenávistný alebo diskriminačný na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, etnického alebo národnostného pôvodu, stavu, sexuálnej orientácie alebo veku alebo je inak nevhodný;
  8. na to, aby ste sa vydávali za inú osobu, alebo nepravdivo uvádzali alebo inak nesprávne uvádzali váš vzťah s inou osobou alebo aby ste získali prístup k našej Službe bez autorizácie;
  9. pri súčasnom využití manuálnych alebo automatizovaných spôsobov, vrátane robotov alebo skriptov za účelom prístupu alebo správy iných užívateľských účtov alebo monitorovania alebo kopírovania našej Služby a obsahu v nej obsiahnutého;
  10. spôsobom, ktorý uľahčuje nezákonné šírenie obsahu chráneného autorskými právami;
  11. uľahčiť nezákonné šírenie obsahu chráneného autorskými právami;
  12. spôsobom, ktorý zahŕňa osobné alebo identifikujúce údaje o inej osobe bez výslovného súhlasu tejto osoby.

  8.6.Zaväzujete sa, že nebudete:

  1. zhromažďovať, používať alebo zverejňovať údaje o iných osobách bez ich súhlasu alebo na protiprávne účely;
  2. používať automatizované spôsoby, vrátane robotov, nástrojov pre zber dát a podobných pre sťahovanie údajov z našej Služby;
  3. vyvíjať, zapájať alebo používať kód za účelom oslabenia alebo zníženia kvality Služby alebo sťaženia jej fungovania.

  8.7.Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo zrušiť váš prístup k Službe bez náhrady, ak nebudete dodržiavať tieto Podmienky. Budeme sa však snažiť akýkoľvek problém vyriešiť najprv vzájomnou dohodou, takže vás môžeme najprv upozorniť e-mailom a poskytnúť vám určitý čas na nápravu situácie tak, aby boli opätovne dodržiavané tieto Podmienky.

  8.8.Nesiete vlastné náklady a výdavky vzniknuté v súvislosti s využívaním našej Služby, ako napr. náklady použitia prostriedkov elektronických komunikačných služieb.

  8.9.Súhlasíte s tým, že nedovolíte a nebudeme povzbudzovať žiadnu tretiu stranu, aby využila našu Službu a realizovala akéhokoľvek z vyššie uvedených zakázaných konaní.

  8.10.Súhlasíte tiež s tým, že tieto zmluvné Podmienky budú v prospech našich dodávateľov a že títo môžu vykonať také opatrenia (vrátane odstránenia vášho obsahu a zablokovania vášho účtu), ktoré udržia súlad s týmito Podmienkami. Niektoré časti našej Služby poskytujú externí dodávatelia (ďalej ako “Dodávateľ”). Môžeme však kontrolovať obsah, členstvo a zásady služby, vrátane stránok, ktoré tento dodávateľ poskytuje v mene našej Služby. Bez ohľadu na čokoľvek v opačnom zmysle, svojou účasťou v našej Službe súhlasíte s odškodnením a krytím takého Dodávateľa vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa vašej interakcie s ostatnými pomocou tejto Služby.

  8.11.Ak máte akýkoľvek spor alebo konflikt s iným Používateľom našej Služby, spoločnosť Challengest je v tako prípade uvoľnená zo všetkých nárokov akéhokoľvek druhu vyplývajúcich z takéhoto sporu.

  8.12.Riešiťeľ môže byť požiadaný zo strany Challengest alebo Firmy, aby poskytol dôkaz, že riešenie, ktoré poskytol je jeho dielom.

  8.13.Ako Firma alebo ako Používateľ súhlasíte s tým, že ste zodpovední za obhajobu Challengest od nárokov tretích strán vyplývajúcich z informácií, ktoré poskytnete spoločnosti Challengest alebo iným používateľom služby na zverejnenie. Týmto tiež súhlasíte s tým, že nebudete porušovať sľub, že ich budete obhajovať.

  8.14.Ako Firma alebo ako Používateľ budete chrániť Challengest a jeho partnerov od akýchkoľvek nárokov, právnych a účtovných poplatkov vznikajúcich alebo vyplývajúcich z vášho porušenia týchto Podmienok, akéhokoľvek vášho Obsahu, ktorý sa odovzdáva, uverejňuje alebo iným spôsobom prenáša na stránku prostredníctvom vášho účtu, alebo váš ďalší prístup, príspevok k používaniu alebo zneužitiu Stránky alebo akýchkoľvek našich Služieb. Poskytneme vám oznámenie o takomto nároku alebo žalobe alebo inej požiadavke. Vyhradzujeme si právo prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá je predmetom odškodnenia podľa tejto časti. V takom prípade súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s akýmikoľvek primeranými požiadavkami, ktoré pomáhajú pri našej obhajobe.

 10. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

  9.1.Snažíme sa poskytovať našu Službu v najvyššej kvalite, ale nezodpovedáme za akúkoľvek príležitostnú nefunkčnosť alebo sťažený prístup k našej Službe. Dôvodom je, že naša služba do istej miery závisí od služieb tretích strán a nemôže vopred predvídať všetky prípadné technické komplikácie.

  9.2.Odporúčame vám pravidelne zálohovať váš obsah, aby ste predišli strate alebo poškodeniu vašich dát. Vynaložíme naše najväčšie úsilie, aby sme predišli takejto strate alebo poškodeniu, ale keďže existuje veľa faktorov mimo sféry našej kontroly, nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo poškodenie vášho obsahu.

  9.3.Nezaručujeme sa, že Služba je bez akýchkoľvek chýb a bude dostupná v čase a mieste podľa vášho výberu. Nezodpovedáme za nefunkčnosť alebo prerušenie Služby vrátane, predovšetkým, výpadku internetového pripojenia, softwarových a hardwarových zlyhaní alebo iných udalostí, ktoré môžu viesť k strate vášho obsahu.

  9.4.Challengest nemá kontrolu a nenesie zodpovednosť za:

  1. konanie Firiem a Používateľov
  2. kvalitu a legalitu riešení Používateľov
  3. akékoľvek škody bez ohľadu na príčinu
  4. výdavky alebo iné náklady, ktoré vznikli v dôsledku požiadavky tretích strán súvisiacich s používaním našej Služby
 11. OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÉ ÚDAJE

  10.1.Vaše súkromie je pre nás obzvlášť dôležité. Zaväzujeme sa vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby sme ochránili vaše osobné údaje. Tento článok pokrýva všetky dôležité oblasti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

  10.2.Zaväzujeme sa spracúvať vaše údaje v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

  10.3.Vy, ako dotknutá osoba, máte právo rozhodovať o spracúvaní osobných údajov. Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou pre poskytovanie Služby. Preto Vaše odmietnutie poskytnúť nám potrebné osobné údaje spôsobí nedostupnosť našej Služby.

  10.4.My ako Poskytovateľ Služby sme prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľmi sa stávajú aj iné subjekty, ktorým sa pri využívaní našej Služby rozhodnete poskytnúť svoje osobné údaje.

  10.5.Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorú s Nami uzatvárate odsúhlasením týchto Podmienok, ktorej predmetom je zabezpečenie funkčnosti Služby, vedenie vášho užívateľského účtu, rozširovanie ponuky funkcionalít Služby, zvyšovanie kvality Služby a komunikácia s vami.

  10.6.Zaväzujeme sa zhromažďovať len údaje jasne špecifikované na našej webstránke, ktoré slúžia vyššie uvedenému účelu, menovite: vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo a vami poskytnutý obsah a spracúvať vaše dáta výlučne počas existencie nášho zmluvného vzťahu.

  10.7.Vaše osobné údaje zhromažďujeme buď prostredníctvom registračného formulára dostupného na našej webstránke alebo po tom, čo nám umožníte prístup k osobných údajom používaných v rámci platformy tretej strany, ktoré ste sa rozhodli využiť ako registračné a prihlasovacie údaje.

  10.8.Prijali sme technické a organizačné opatrenia predchádzajúce neautorizovanému alebo náhodnému prístupu k vašim osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neautorizovaným prenosom, alebo inému zneužitiu vašich osobných údajov. Neposkytneme ich tretej strane, pokiaľ na to nebudeme mať súhlas od vás. Tieto opatrenia sme zároveň prijali na zabezpečenie toho, že spracúvanie osobných údajov sa bude vykonávať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

  10.9.Máte právo požadovať informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a my sme povinní poskytnúť vám takéto informácie bez zbytočného odkladu. So svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na p. Jozefa Porhinčáka a to písomnou formou na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu jozef.porhincak@challengest.com, prípadne telefonicky na tel. čísle +421 907 797 884.

  10.10.Nemôže vám byť odmietnuté právo prístupu k vašim osobným údajom, právo požadovať ich opravu alebo právo požadovať od nás vysvetlenie, ak by ste mali akékoľvek pochybnosti týkajúce sa spôsobu spracúvania vašich osobných údajov. V prípade pochybností alebo predpokladaného rozporu so zákonom alebo záležitostí vašich oprávnených záujmov, môžete od nás požadovať nápravu problému, predovšetkým prostredníctvom blokovania, opravy, nahradenia alebo likvidácie vašich osobných údajov.

  10.11.Na základe vašej žiadosti vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme na základe vašej žiadosti kópiu týchto osobných údajov. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, budeme účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú vám poskytnuté formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Ak takéto osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od vás, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás).

  10.12.Máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Vykonáme opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo o to požiadate.

  10.13.Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, za predpokladu, že:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel plnenia zmluvy,
  2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu tohto článku,
  3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  10.14.Nebudete mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  10.15.Výmaz osobných údajov vykonáme na základe vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že vaša žiadosť je dôvodná.

  10.16.Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

  1. napadnete správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu L tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. ste namietali voči spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

  10.17.Pokiaľ žiadate o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, nebudeme s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem ich uchovávania, bez vášho súhlasu.

  10.18.Budete nami informovaní, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

  10.19.Máte právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

  10.20.Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Nemôžete namietať spracúvanie vašich osobných údajov ak:

  1. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu,
  2. sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo štatistický účel.

  10.21.Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Pokiaľ namietnete spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje nemôžeme ďalej spracúvať.

  10.22.Vami doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo vašimi záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  10.23.Máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 12. PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽBY FIREMNÝMI ZÁKAZNÍKMI

  11.1.Cena Služby pre firemných zákazníkov je určená podľa platného Cenníka, ktorý je zasielaný každému klientovi na vyžiadanie.

  11.2.Cenu za objednanú Službu je firemný zákazník povinný uhradiť Prevádzkovateľovi na základe vystavenej faktúry.

  11.3.Firemný zákazník má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla v rámci Služby. Chybou sa rozumie nefunkčnosť Služby po dobu dlhšiu ako 1 deň za obdobie predchádzajúcich 72 hodín. Za chybu sa nepovažuje, ak Služba nie je dostupná v dôsledku výpadku pripojenia na internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré nezodpovedáme.

  11.4.Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 7 dní odo dňa, keď Firma zistila alebo mohla zistiť.

  11.5.Chceme sa ubezpečiť, že ste 100% spokojní s Vašim nákupom. Garantujeme Vám preto vrátenie platby, ak do ukončenia Výzvy nepríde žiadne riešenie. Žiadosť o vrátenie platby je možná do 15 dní od ukočenia výzvy. Kontaktujte nás na adrese info@challengest.com.

 13. ROZHODNÉ PRÁVO

  12.1.Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. To však nevylučuje výhradu verejného poriadku vo vašom mieste obvyklého pobytu (alebo ochranu, ktorá je vám ako spotrebiteľovi poskytovaná právnymi predpismi krajiny obvyklého pobytu, od ktorých sa nemožno odchýliť). Aj keď tieto Podmienky podliehajú právnym predpisom Slovenskej republiky, ste povinní dodržiavať všetky lokálne, štátne a federálne zákony, ktoré sa uplatňujú vo vašej jurisdikcii.

 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  13.1.Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Zaväzujeme sa však informovať vás o zmenách prostredníctvom e-mailu doručeného na vašu registračnú e-mailovú adresu. Vaše pokračovanie vo využívaní Služby po prijatí tejto informácie o zmenách predstavuje vašu akceptáciu týchto zmien.

  13.2.Tieto Podmienky prestavujú úplnú dohodu medzi vami a nami a žiadna zo strán sa nemôže odvolávať na vyhlásenia alebo záväzky, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

Váš Challengest